Sharon Dijksma wint Ophof Award

Ophof Award

De Ophof Award wordt toegekend aan professionals of organisaties die bovengemiddeld hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het vakgebied ‘Preventie van Probleemdieren en Biociden’.

Bijdragen aan preventie van plaagdieren

De eerste Ophof Awards zijn op 19 december 2008 uitgereikt aan de heren P.C.G. Groebe en A.E. Brink omdat ze bovengemiddeld hebben bijgedragen aan het vakgebied ‘Preventie van plaagdieren’.

Op 27 maart 2013 werd de Award door staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken uitgereikt aan de redactie van VARA’s Vroege Vogels. Het project ‘Rotbeesten’ was de directe aanleiding tegen de achtergrond van jarenlange bevordering van tolerantie en preventie.

De Ophof Award

De Award bestaat uit een bronzen beeldje van Ir. Ophof dat werd vormgeven door de beeldhouwster Lia Krol. Het vergrootglas symboliseert het nauwkeurig onderzoek dat aan de basis staat van duurzaam en ethisch handelen. Het boek onder Ophof’s arm staat voor kennis op het gebied van natuur, milieu, volksgezondheid en dierwelzijn.

Ir. A.J. Ophof, een korte biografie

Het is 1942 wanneer de Japanners zich voorbereiden om Nederlands Indië binnen te vallen. Alle dienstplichtigen worden gemobiliseerd. Onder hen is Ir. Hans Ophof, Wagenings ingenieur Tropische Landbouwkunde. Met duizenden lotgenoten wordt hij van zijn gezin gescheiden, krijgsgevangen gemaakt en op transport gesteld naar Birma. Daar moet hij als dwangarbeider werken aan de beruchte Birma-spoorweg, tot aan de bevrijding. Medegevangene Arie Grendel schreef in een gedicht: ’Een heeten morgen sprongen poorten open; de aarde lag verwilderd als een tuin. Tusschen brokk’lend puin leerden wij moeizaam als een kind weer lopen’. Cabaretier Wim Kan schrijft in zijn Birma-dagboek: ‘Niemand weet na de bevrijding iets over de toekomst’. Waarheen dan te gaan? Indië is in de greep van rebellen. Nederlanders zijn uit de gratie. Het verre Nederland is nog ontredderd. In augustus 1946 komt Hans Ophof ziek en berooid in Nederland aan. Na jaren van vertwijfeling sluit hij zijn vrouw en kinderen weer in zijn armen. Voor het eerst ziet hij zijn dochtertje, vier jaar oud is ze al. Het gezin wordt ondergebracht bij familie tot ze in Loosduinen een flatje vinden. Niemand weet, of wil weten, wat het gezin heeft meegemaakt. Wim Kan gaat in Nederland weer verder met zijn ABC Cabaret. Hans wordt leraar aan de tuinbouwschool in Boskoop en gaat in 1948 werken bij het Ministerie van Landbouw en Visserij in Den Haag. Een nieuw en onzeker bestaan in Nederland wacht…

Het is 1942 en in Wageningen zijn de mensen nog maar net bekomen van de traumatische strijd die Nederlandse militairen streden rondom de Grebbeberg. De offers zijn vergeefs geweest want de Duitsers hebben Nederland bezet en hebben de touwtjes in handen. Ratten en muizen hebben vrij spel en leven van het schaarse voedsel dat steeds schaarser wordt. Plaagdieren en armoede gaan altijd hand in hand. Toen, en nog steeds. De Plantenziektenkundige Dienst krijgt daarom opdracht om de ratten- en muizenbestrijding te gaan organiseren. Dr. L.W.D. Caudri wordt hoofd van de Afdeling Gewervelde Dieren. De overheid neemt de taken van de afdeling hoog op want niemand minder dan de directeur van Tuinbouw wordt voorzitter van de Commissie betreffende de Bestrijding van Ratten en Muizen in Nederland. Het is 1950 wanneer Dr. Caudri naar Frankrijk vertrekt. Ir. Ophof wordt zijn opvolger en hij is het die gedurende een kwart eeuw leiding zal gaan geven aan de georganiseerde plaagdierbeheersing in Nederland. Bevlogen en met hart en ziel. Van 1950 tot 1975. In dat jaar gaat hij met een verdiend pensioen. In 1980 overlijdt Hans Ophof, na een jarenlange strijd tegen leukemie. Zijn bewogen leven kwam ten einde, maar zijn betekenis niet.

Enkele citaten van Ir. A.J. Ophof

Nog te weinig beseft men dat ratten en muizen cultuurvolgers zijn. Wij kennen vele gevallen waarbij nieuwe gebouwen, o.a. ziekenhuizen en boerderijen, reeds met ratten besmet zijn voor zij in gebruik zijn genomen, doordat reeds tijdens de bouw ratten worden aangetrokken.

Uit: Bouwkundige hulp bij de rattenbestrijding (ongedateerd)

Door de nauwe relatie, welke bestaat tussen de ratten- en muizenpopulaties op het platteland en de woonkernen, is het onmogelijk om tot resultaten te komen als de bestrijding op een der beide punten zou worden verwaarloosd.

Uit: Rat en Muis, 13(1), 3-12(1965)

Het grijpen naar een willekeurige spuitbus met een of ander insecticide om te trachten de aanwezige insecten te doden, heeft geen zin en levert onnodige risico’s op voor degene die de spuitbus gebruikt, maar ook voor zijn omgeving. Bovendien zal in vele gevallen blijken dat het gebruik van een insecticide geheel onnodig is.

Uit: Rat en Muis, 21(2), 23-28(1973)

Ophof Award De Ophof Award