KAD Nudepark 145

Privacy

(versie 01-01-2024)

In dit Privacy & Cookie protocol informeert het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen u over de wijze waarop het KAD persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden het KAD persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe het KAD omgaat met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Het Privacy & Cookie protocol is van toepassing op alle handelingen van het KAD inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het KAD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten en cursisten in overeenstemming met deze wetgeving. Het KAD is verantwoordelijk in de zin van de AVG voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de activiteiten die in dit Privacy & Cookie protocol worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met het KAD, gebruik dan de contactgegevens die onderaan dit Privacy & Cookie protocol zijn opgenomen.

Voor welke doeleinden verzamelt het KAD uw persoonsgegevens?

Het KAD verwerkt persoonsgegevens van cliënten, cursisten, burgers en belangstellenden (individuen) voor de administratie van opleidingen, het beheren van financiële administratie, om overheden te kunnen informeren over trends in de dierplaagbeheersing, om meldingen van overlast op verzoek van de lokale en regionale overheid te kunnen melden bij dierplaagbeheersbedrijven, (geanonimiseerd) statistisch onderzoek, en gericht te kunnen informeren over verschillende aandachtsgebieden. Het KAD verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden op grond van voldoening aan een wettelijke plicht.

Welke persoonsgegevens verzamelt het KAD?

Het KAD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van cliënten, cursisten, belangstellenden en burgers. Het KAD verwerkt enkel de persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

De categorieën persoonsgegevens die het KAD verwerkt zijn:

Voor sollicitanten en kandidaten gebruikt het KAD uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Van sollicitanten en kandidaten verzamelt het KAD:

Het KAD bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten en kandidaten 4 weken, tenzij toestemming tot en met zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

Van cliënten en cursisten verzamelt het KAD:

Van belangstellenden verzamelt het KAD persoonlijke gegevens (e-mailadres, postcode, datum en locatie van registratie). Ook kan het KAD beeldmateriaal (foto’s, geluid- en video opname) registreren waar u mogelijk herkenbaar in beeld/geluid op staat.

Cliënten en cursisten

Als u cliënt of cursist bent, gebruikt het KAD uw telefoonnummer, adresgegevens, e-mailadres, BSN-nummer, uw werkgeversgegevens, klikgedrag en geboortedatum, meer in het bijzonder om u:

Burgers en belangstellenden

Meer in detail, verwerkt het KAD uw telefoonnummer, adresgegevens, betaalgegevens, emailadres, klikgedrag en geboortedatum voor:

Het KAD gebruikt opgevraagde informatie en kennis ten behoeve van aandachtsgebieden om u:

Wie hebben toegang tot de administratie van het KAD?

De medewerkers van het KAD hebben toegang tot de administratie van het KAD. De medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst met het KAD.

Hoe gaat het KAD om met beveiliging, vertrouwelijkheid & externe partijen?

Het KAD legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Binnen het KAD bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van het KAD en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe dienstaanbieders voor het registreren van examens, het beheer van mailservers en faciliteren van betalingen. Wanneer het KAD persoonsgegevens laat verwerken door een externe partij (een zogeheten bewerker), dienen het KAD en de bewerker te allen tijde een bewerkersovereenkomst te sluiten. Hiermee waarborgt het KAD de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Wat doet het KAD met cookies?

Het KAD gebruikt cookies en soortgelijke technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, worden cookies en soortgelijke technieken gebruikt om u later social media berichten en -advertenties te laten zien over onderwerpen die u interessant vindt, het uitvoeren van campagne analyses en het benaderen van doelgroepen. Het KAD plaatst ook cookies voor technisch-noodzakelijke, functionele en zuivere analytische doeleinden. Voor het plaatsen van deze cookies hebben we uw toestemming niet nodig, omdat deze geen of geringe invloed hebben op uw privacy.

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend. JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder: ‘cookies’).

Voor welke doeleinden plaatst het KAD cookies?

Onze website kan cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

Welke (persoons)gegevens verzamelt het KAD via cookies?

Via cookies verzamelt het KAD uw:

Hoe kunt u zich verzetten tegen cookies?

Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen cookies (van onze website) mag aanvaarden. Als uw browser geen cookies van onze website aanvaardt, krijgt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren. Voor meer informatie over third-party cookies en uw opt-out mogelijkheden hiervoor, ga naar your online choices of aboutads.

Hoe lang bewaart het KAD uw persoonsgegevens?

Het KAD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen via info@kad.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of verzoek tot beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Verzet

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal het KAD u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kunt u doen via info@kad.nl. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet. Houd er rekening mee dat het KAD in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Heeft u een vraag, een verzoek of een klacht?

Voor vragen over het Privacy & Cookie Protocol of over het gebruik van uw persoonsgegevens bij het KAD kunt u contact opnemen met info@kad.nl. U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe het KAD uw persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg behandelen, of wanneer u ons een verzoek hebt gedaan welke wij niet, niet volledig of niet tijdig hebben gehonoreerd.

Wijzigingen in het Privacy & Cookie protocol

Dit Protocol is opgesteld door de directie van het KAD. Het KAD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacy & Cookie Protocol. Wij adviseren u het Privacy & Cookie Protocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit Privacy & Cookie Protocol is voor het laatst aangepast op 1 januari 2024.