iw_KAD2022_infographic IPM

IPM (Integrated Pest Management)

Integrated Pest Management (IPM), letterlijk vertaald ‘geïntegreerd dierplaagbeheer’, is de term voor een plaagdierbeheerconcept dat in de jaren ’70 van de vorige eeuw werd geïntroduceerd binnen de gewasbescherming.  Binnen dit concept is, in tegenstelling tot de traditionele bestrijding, het begrijpen van het gehele ecosysteem waarbinnen de betreffende plaagdieren aanwezig zijn van groot belang. Sinds enige jaren gebruiken we IPM ook als term in de dierplaagbeheersing van dieren die in de omgeving van de mens (bijvoorbeeld in woningen, kantoren, bedrijven, tuinen of de openbare ruimte) voorkomen.

Continu proces

Integrated Pest Management (IPM) is een continu proces. We gaan hierbij uit van de biologie en leefwijze van de betreffende plaagdiersoorten. Hierbij is kennis van de ecologie van de soort en ecologische begrippen, zoals populatiedynamica en draagkracht, van essentieel belang. Bij het opstellen van een bestrijdingsplan moeten alle mogelijke maatregelen beoordeeld worden en de meest efficiënte en duurzame worden geselecteerd. Zo wordt de populatie niet alleen bestreden, maar zo voorkomen we ook dat een nieuwe overlast veroorzakende populatie ontstaat.

Niet elk (plaag)dier zorgt meteen voor overlast. Door rekening te houden met de drempelwaarde van de klant kan worden nagegaan in hoeverre maatregelen getroffen moeten worden.
De sturende factoren op de populatiedichtheid zijn sterfte, geboorte en migratie. Door dierplaagbeheer oefent men invloed uit op deze factoren. Reductie van de populatie, reductie van de draagkracht van de omgeving en preventie van migratie zijn belangrijke maatregelen voor het (duurzame) beheer van een populatie.

IPM in de praktijk

Plan, Do, Check, Act (ofwel PDCA) kan binnen IPM zowel voor beheer als beheersing toegepast worden. Risico’s kunnen leiden tot overlast. Dit is ongewenst, dus heeft men als doel een drempelwaarde vastgesteld. Een plan wordt opgesteld op basis van een risico-inventarisatie (Plan). Hierna worden acties ondernomen, bijvoorbeeld het nemen van preventieve maatregelen of het uitvoeren van een bestrijding (Do). Naderhand wordt gecontroleerd of de genomen acties voldoende resultaat hebben opgeleverd (Check). Tot slot worden plannen indien nodig aangepast op basis van nieuwe informatie (Act), waarna de cirkel opnieuw start wanneer de op dat moment geldende risico’s opnieuw beoordeeld worden (Plan).

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van een geheel IPM-programma voor uw specifieke situatie of het uitvoeren van een plaagdier risico-inventarisatie (PRI). Als u hierin interesse heeft, neem dan contact met ons op.

KAD2022_infographic IPM_transparante achtergrond