Grote zeefwesp

Graafwespen (Crabronidae spp. en Sphecidae spp.)

Orde: Hymenoptera (vliesvleugeligen)
Families: Crabronidae (graafwespen) en Sphecidae (langsteelgraafwespen)

De graafwespen worden onderverdeeld in twee families: de Sphecidae en Crabronidae. Het is verreweg de grootste groep van solitaire wespen. In Nederland komen 171 soorten solitaire wespen voor. Wespen uit de familie Pompilidae (spinnendoders) lijken erg op de graafwespen, en worden ook wel eens ten onrechte zo genoemd. De meeste graafwespen maken hun nestingangen in de grond. Sommige doen dit ook in holle ruimten zoals plantenstengels en boomstronken. Ondanks dat zij solitair zijn kunnen sommige soorten wel in groepen bij elkaar hun nestingang hebben, zeker als de omgeving hiervoor gunstig is.

Ontwikkeling en leefwijze

Qua kleur lijken graafwespen veel op limonadewespen (gewone wesp en Duitse wesp). Gedurende de rust houden zij hun vleugels vlak. Het wijfje verzorgt de larven, welke een volledige gedaanteverwisseling ondergaan. Graafwespen leven solitair, maar grote aantallen kunnen bij elkaar nestelen. Omdat zij ook qua uiterlijk tamelijk lijken op limonadewespen kan hun aanwezigheid wel eens de onnodige stress veroorzaken bij omliggende bewoners. Graafwespen steken in het algemeen niet. Zij maken nesten in zandige grond of holle stengels en dergelijke plaatsen. De larven worden gevoed mest slechts een prooidiersoort.

Sphecidae Spinnendoder Links: een langsteelgraafwesp (Sphecidae), rechts: een spinnendoder (Pompilidae). Zie omslagfoto voor Crabronidae.

Wering en preventie

Als de graafwespen zich in rottend hout bevinden dan is dat al veel eerder door schimmels aangetast.
Voegwerk in oude gebouwen kan als gevolg van het maken van gangen door de graafwesp veel schade oplopen. Zorg voor goed onderhoud van het hout- en voegwerk aan gebouwen om dit te voorkomen.

Een bestrijding met bestrijdingsmiddelen is niet zinvol en daarnaast onnodig. Graafwespen zijn nuttige dieren die vrijwel nooit overlast veroorzaken.

Advies

Mochten de weringsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van deze informatie, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.