zwaluwwants (Oeciacus hirundinis)

Zwaluwwants (Oeciacus hirundinis (Lamarck))

Orde: Hemiptera (halfvleugeligen)
Familie: Cimicidae (bedwantsen)

De zwaluwwants is in Nederland zeer zeldzaam en wordt bijna niet aangetroffen. Hij leeft als parasiet in nesten van met name zwaluwen. Incidenteel kunnen ze voorkomen in nesten van andere vogels, zoals mussen.
De nimfen (larven) en volwassen wantsen kunnen maanden zonder voedsel overleven.

Uiterlijk

De zwaluwwants heeft een sterk afgeplat, ovaalvormig lichaam en wordt ca. 3-4 mm groot. Zwaluwwantsen lijken erg op de bedwants (Cimex lectularius L.) , maar zijn iets kleiner, meer oranje van kleur en sterker behaard. Ook de antennen zijn korter.

Leefwijze

De zwaluwwants leeft als ectoparasiet in de nesten van met name zwaluwen. Vanwege de lange afwezigheid van deze trekvogels, overwinteren zwaluwwantsen al vastend in de nesten of in de nabije omgeving ervan. Na het uitvliegen van de vogels kan het voorkomen dat de wantsen, op zoek naar een bloedmaaltijd, een woning binnenkomen en mensen of huisdieren steken.

Schade

Als zwaluwwantsen in grote aantallen aanwezig zijn, kunnen zij voor de mens hinderlijk worden en veroorzaken hun beten soortgelijke reacties als die van de bedwants (jeuk, zwellingen). Met alleen mensenbloed zijn zij in staat om meerdere generaties te ontwikkelen.

Wering en preventie

Om eventuele overlast van zwaluwwantsen tegen te gaan, kunt u door “proppen” kippengaas of speciale dakstrippen aan de onderkant van de dakpannen aan te brengen, voorkomen dat vogels onder dakranden nestelen. Klimplanten moeten worden teruggesnoeid of verwijderd.

Bestrijding

De bestrijding zal in de eerste plaats moeten bestaan uit het opruimen van aanwezige verlaten nesten van zwaluwen en mussen. Verwijder de nesten pas in de herfst, wanneer het broedseizoen voorbij is en de vogels zijn uitgevlogen!
Voor u hiertoe overgaat, is het wenselijk om de nesten grondig te bespuiten met een voor kruipende insecten toegelaten biocide (=bestrijdingsmiddel). De nesten dienen kort na de bespuiting te worden opgeruimd om vergiftiging van de mogelijk terugkerende vogels te voorkomen.

Let op! Mussen en zwaluwen zijn beschermde diersoorten en mogen geen hinder ondervinden van een bestrijding.

Na het verwijderen van de nesten, kan zonodig de omgeving daarvan eveneens met een voor dat doel toegelaten biocide worden behandeld. Hierbij moet rekening gehouden worden met de lichtschuwheid van zwaluwwantsen, waardoor ze zich overdag in allerlei naden en kieren zullen verbergen.

De bestrijding dient plaats te vinden met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen en Wettelijke Gebruiksvoorschriften die op het etiket van de biocide vermeld staan.
Wanneer u een werkzame stof of de toelatingsstatus van een biocide (=bestrijdingsmiddel) wilt checken, kunt u de bestrijdingsmiddelendatabank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) raadplegen.

Namen van bestrijdingsbedrijven kunt u vinden op de site van de beide brancheverenigingen (NVPB en Platform Plaagdierbeheersing) en bij de Kamer van Koophandel.
Verifieer of medewerkers in het bezit zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Chemisch afval

Resten van biociden en lege, ongereinigde verpakkingen moeten worden beschouwd als klein gevaarlijk afval. Wij adviseren u daarom deze resten in te leveren bij het KGA-depot in uw gemeente.

Advies

Mochten de wering- en bestrijdingsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van deze informatie, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.